ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ (ಪಾಪ್ ಅಪ್) ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ - Halatu Honnu


ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೂ ಆ ಹಂತಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.


೧. ಒಪೆರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೨. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೩. ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೪. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಷ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೫. ಕ್ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೬. ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.


ಇತರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.