ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ (ಪಾಪ್ ಅಪ್) ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ - Halatu Honnu.

ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಹಂತ ೧:
ನೀವು ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಅನುಮತಿಸಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಜಾಲತಾನಗಳನ್ನು ಪಾಪ್ ಅಪ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಭಂದಿಸಿದಾಗ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೨:
ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಲಗೈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಬಿಂಬವೊಂದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೩:
ಈಗ ಕಾಣುವ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ "ಆಯ್ಕೆಗಳು" ಒತ್ತಿರಿ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೪:
ತೆರೆಯುವ ಟ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ "ಒಳಅಂಶಗಳು" ಪರದೆಯಲ್ಲಿ "ಪುಟಿಕೆಗಳಿಗೆ" ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಂದಿರುವ "ಹೊರತಾದವುಗಳು" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೫:
ಈ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಾಣದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ -- "https://halatuhonnu.blogspot.in/" ನಂತರ "ಅನುಮತಿಸು" ಒತ್ತಿ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೬:
"Save ಬದಲಾವಣೆಗಳು" ಒತ್ತಿರಿ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೭:
ಈಗ ಅನಿಸಿಕೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ + ಫಂಕ್ಷನ್ ೫ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿರಿ (Ctrl + F5).

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu


ಹಂತ ೮:
ಈಗ ನೀವು ಅನಿಸಿಕೆ ಪುಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ.

ಹಳತು ಹೊನ್ನು - Halatu Honnu